Danh sách mail CBCC Văn phòng Sở

STT

Họ và tên

Địa chỉ mail

Điện thoại

I

Lãnh đạo Sở

   

01

Phan Trọng Hổ

hopt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

822170
02 Nguyễn Hữu Vui vuinh@snnptnt.binhdinh.gov.vn 683009
03 Đào Văn Hùng hungdv@snnptnt.binhdinh.gov.vn 3825259

04

Trần Văn Phúc

phuctv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

749464
       

II

Văn phòng Sở

vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn

749464
01 Nguyễn Văn Thương thuongnv@snnptnt.binhdinh.gov.vn 812332

02

Nguyễn Thiện Phước

phuocnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

812332

03

Bùi Thị Mỹ Dung

dungbtm@snnptnt.binhdinh.gov.vn

812336
04 Hồ Quốc Tuấn tuanhq@snnptnt.binhdinh.gov.vn 812332
05 Nguyễn Quốc Hưng hungnq@snnptnt.binhdinh.gov.vn 812332
06 Hồ Đình Phương phuonghd@snnptnt.binhdinh.gov.vn 812332

07

Võ Thị Thùy Loan

loanvtt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

822917

08

Ngô Thị Vũ Tâm

tamntv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

812336
       

III

Phòng KHTC

khtc@snnptnt.binhdinh.gov.vn

818667

01

Phạm Văn Thọ

thopv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

818667
02 Trần An antran@snnptnt.binhdinh.gov.vn 818667

03

Hoàng Hữu Hùng

hunghh@snnptnt.binhdinh.gov.vn

818667

04

Võ Thị Minh Chiến

chienvtm@snnptnt.binhdinh.gov.vn

818667

05

Đinh Văn Hạnh

hanhdv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

818667

06

Huỳnh Thị Tuyết

tuyetht@snnptnt.binhdinh.gov.vn

818667

07

Phạm Thị Thanh Tâm tamptt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 818667
08 Lê Hoàng Ái Kha khalha@snnptnt.binhdinh.gov.vn 825647
       

IV

Phòng Tổ chức

- cán bộ

tccb@snnptnt.binhdinh.gov.vn

 

01

Hồ Vĩnh Thảo

thaohv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

811449

02

Nguyễn Hữu Nghĩa

nghianh@snnptnt.binhdinh.gov.vn

811449

03

Phạm Thị Thúy Hà

haptt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

811449

04

Nguyễn Thị Kim Thư

thuntk@snnptnt.binhdinh.gov.vn

811449
05 Trịnh Thúy Vân vantt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 811449
       

V

Thanh tra Sở

thanhtra@snnptnt.binhdinh.gov.vn

820877
01 Lê Bá Thừa thualb@snnptnt.binhdinh.gov.vn 823877

02

Tạ Hồng Điềm

diemth@snnptnt.binhdinh.gov.vn

823877

03

Cao Quốc Thịnh

thinhcq@snnptnt.binhdinh.gov.vn

820877

04

Nguyễn Quang Lộc locnq@snnptnt.binhdinh.gov.vn 820877
       

VI

Phòng Khoa học

- Kỹ Thuật
 

khkt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

811211
01 Nguyễn Duy lâm lamnd@snnptnt.binhdinh.gov.vn 3824133
02 Ngô Văn Tỉnh    

03

Phạm Tấn Phát

phatpt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

811211

04

Phạm Thị Hồng Hạnh

hanhpth@snnptnt.binhdinh.gov.vn

811211
05 Nguyễn Thị Thu Đông dongntt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 811211
       

VII

Phòng QLXDCT

qlxdct@snnptnt.binhdinh.gov.vn

826942

01

Hồ Đắc Chương

chuonghd@snnptnt.binhdinh.gov.vn

826942

02

Vũ Bá Nha

nhavb@snnptnt.binhdinh.gov.vn

826942

03

Ngô Vĩnh Khánh

khanhnv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

826942

04

Hoàng Đình Tiên

tienhd@snnptnt.binhdinh.gov.vn

826942

05

Nguyễn Văn Bảo

baonv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

826942
06 Lê Nghiêm Thuận   826942
       

VIII

Văn thư Sở

admin@snnptnt.binhdinh.gov.vn

3822917

IX

Văn phòngSở

snnptnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

 
3812332
FAX Văn phòng Sở Điện thoại Kiểm tra FAX: 0256.3812.336 FAX: 0256.3827.777


     Thông báo
     Văn bản mới
Cho vay phát triển ngành lâm nghiệp vốn Trung ương

Cấp vốn ban đầu cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Định

Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật xử lý vi phạm hành chính

Ban hành bộ chỉ số đánh giá, quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi

một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật

Ban hành Quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

Về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc hỗ trợ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các địa phương

Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

Về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020

Ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Nông nghiệp và PTNT

Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013

Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015

Thỏa thuận mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014-2016 về xây dựng nông thôn mới

Thông tư Hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX

Chính sách khuyến khích phát triển HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng CĐML

Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Hỗ trợ các làng nghề, HTX trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước

Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác liên kết xã gắn với tiêu thụ nông sản

Hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Phê duyệt mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đonạ 2014-2016 về XDNTM

Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020

Quy định giải quyết chế độ của Chủ nhiệm HTX có quy mnoo toàn tỉnh thời bao cấp

Nghị định của Chính phủ quy định một số điều về Luật HTX

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá BĐ trực thuộc Sở NN và PTNT

Góp ý Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục văn bản Chính phủ, bộ ngành Trung ương
CÔNG TÁC ĐẢNG
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
Phổ biến giáo dục pháp luật
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
CHI CỤC QLCL
Kết quả quan trắc môi trường
Chương trình nông thôn mới
Báo cáo ngành
Quản lý XDCT
Dự báo sâu bệnh
Công báo Bình Định
Cổng thông tin điển tử Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+ Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA) Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
Bản quyền thuộc về:SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822917 - 056.3812332 - Fax: 056.3827777 .
Email: snnptntbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn - vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Phan Trọng Hổ - Giám Đốc