1. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôncó chức năng tham mưu Giám đốc Sởquản lý về quy hoạch, kế hoạch; tài chính, kế toán và thống kê, tổng hợp; khoa học, công nghệ, môi trường trong nông nghiệp; hợp tác quốc tế, đầu tư công ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (trừ đầu tư công liên quan đến lĩnh vực xây dựng); thẩm định tổng mức đầu tư các chương trình dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Nhiệm vụ

2.1.Tham mưu Giám đốc Sở về công tác kế hoạch:

a) Tổng hợpquy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủyban nhân dân tỉnh;

b) Hướngdẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thầm quyền phê duyệt trong phạm vi thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn;

c) Tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Sở. Phối họp với các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ và các báo cáo khác về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trừ các báo cáo về lĩnh vực môi trường, kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn);

d) Tổng hợp, cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý cùa Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn;

đ)Tổng hợp, báo cáo thống kê tiến độ sản xuất theo quyđịnh củaỦyban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (trừ các báo cáo về lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, môi trườngchuyên ngành nông nghiệp và phát triển nôngthôn).

2.2.Tham mưu Giám đốc Sở về công tác đầu tư (không bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng):

a) Quản lý  hoạt động đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư sử dụng vốn nhà nước hoặc các nguồn vốn có tính chất nhà nước (ODA) vào chương trình, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn;

b) Xác định chủ trương, mục tiêu, cơ chế phân cấp đầu tư đối với các dự án đầutư bằngnguồn vốn ngân sách và vốn tín dụng nhà nước trong phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở về lập dự án đầu tư, theodõi và quản lý công trình chuẩn bị đầu tư thuộc thầm quyền; giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án thuộc Sở quản lý (trừ các dự án đầu tư có xây lắp và cóliên quan đến lĩnh vực xây lắp ngành nông nghiệp và phát triển nôngthôn);

d) Chủ trì phối hợpvới các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, tổ chức thẩm định và theo dõi thực hiện các chương trình, dự án có vốn đầu tư trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền của Sở quản lý;

đ) Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các ngành chức năng cụ thể hoá cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển đểthu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2.3. Tham mưu Giám đốc Sở về tài chính, kế toán:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; tổng hợptrình Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng dẫn của Sở Tài chính; phân bổngân sách hàng năm cho cơ quan, đơn vị thuộc Sở; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủyban nhân dân xem xét phê duyệt; tổchức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách và thực hiện chế độ kế toán của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn;

c) Thẩm tra, quyết toán chi phí quản lý các dự án đầu tư do SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý theo thẩm quyền được phân cấp hoặc giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền. Thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Tổng hợp, lậpbáo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn;

đ) Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Phối hợp Sở Tài chính thẩm định, trình Ủyban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sảnNhà nước theo quy định hiện hành;

g) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, tài sản theo quy định hiện hành;

h) Kiểm tra nănglực chuyên môn, nghiệp vụ và phối họp với Phòng Tổ chức cán bộ thẩm tra tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục báo cáo Giám đốc Sởbổnhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệmcông việc kếtoán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán (bao gồm các Ban Quản lý dự án ODA) thuộc Sở.

2.4. Tham mưu Giám đốc Sở về công tác khoa học, công nghệ, môi trường trong nông nghiệp:

a) Tổng hợp xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ, môi trường trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sảntrên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của địa phương;

b) Có ý kiến độc lập đối với các đề án, dự án, các văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; thẩm định chuyên ngành các chương trình, dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo phân công, phân cấp;

c) Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sảntheo quy định. Quản lý hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sảntrong phạm vi, thẩm quyền quản lý của SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường trong sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sảntheo quy định.

2.5.Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quy hoach, kế hoạch, quản lý tài chính hành chính, sự nghiệp.Tổng hợp thông tin, lưu trữ tư liệu kỹ thuật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sảnphục vụ yêu cầu quản lý của Sở và theo quy định của pháp luật.

2.6.Hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch, tài chính, tài sản đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp nhà nước trong phạm vi, thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.7.Phối hợp với Thanh tra Sở, các cơ quan, tổchức cóliên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật kế hoạch, tài chính; giúp Giám đốc Sở giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quỵ định của pháp luật.

2.8.Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.9.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

3.1.Phòng Kế hoạch – Tổng hợp có Trưởng phòng, Kế toán trưởng, 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức Phòng Kế hoạch – Tổng hợp thực hiện theo Luật cán bộ, công chức và các quy định hiện hành của nhà nước.

3.2.Biên chế Phòng Kế hoạch – Tổng hợp thuộc biên chế công chức, nằm trong tổng biên chế của Cơ quan Văn phòng Sở, do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp từng thời điểm; như sau:

a) Vị trí Trưởng phòng: 01 người;

b) Vị trí Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của Sở: 01 người;

c) Vị trí Phó Trưởng phòng: 02 người;

d) Vị trí chuyên môn nghiệp vụ: 09 người.


     Thông báo

- Quyết định Ban hành TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định

- Tài liệu chính sách an toàn Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định

- Góp ý dự thảo Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định

hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC sửa đổi, bổ sung; thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVTV thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

-Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải honas, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định

-Tăng cường các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019

-Góp ý Dự thảo Quyết định Danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công bố các Quyết định Giao dự toán NSNN tại Sở NN và PTNT trong năm 2019

Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ- UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ
sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh
Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ
sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Các kế hoạch về phòng chống tham nhũng của Sở Nn và PTNT tỉnh Bình Định 

Dự thảo các Quy Chế phối hợp

Tài liệu chính sách an toàn của Dự án tái thiết

Tài liệu nghiệm thu Báo cáo rà soát Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định

Báo cáo dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8

Văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Mẫu phiếu trình giải quyết công việc

Biểu mẫu cung cấp thông tin đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office

Thông tin truyển sinh năm 2017 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định

Tài liệu phục vụ hội nghị tổng kết sáng ngày 9/5/2017 tại UBND tỉnh

Video hướng dẫn các thao tác xử lý trên Hệ thống văn phòng điện tử danh cho Lãnh đạo và Chuyên viên

Thông báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật phí và lệ phí

Hướng dẫn chặn thư rác trong hệ thống thư điện tử công vụ

Thông báoo về việc phối hợp hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các khuyến cáo về PCCC

Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức thuyền viên, tàu kiểm ngư 

Hướng dẫn nhanh Sử dụng thư điện tử công vụ năm 2017

V/v tổ chức Tết dương lịch Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Tài liệu Dự thảo Họp nội dung thông qua danh mục sự nghiệp công NĐ 141

Video hướng dẫn Kỹ năng PCCC. CNCH

Thông báo: Thực hiện Chuyên mục "Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

     Văn bản mới
Cho vay phát triển ngành lâm nghiệp vốn Trung ương

Cấp vốn ban đầu cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Định

Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật xử lý vi phạm hành chính

Ban hành bộ chỉ số đánh giá, quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi

một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật

Ban hành Quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

Về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc hỗ trợ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các địa phương

Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

Về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020

Ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Nông nghiệp và PTNT

Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013

Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015

Thỏa thuận mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014-2016 về xây dựng nông thôn mới

Thông tư Hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX

Chính sách khuyến khích phát triển HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng CĐML

Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Hỗ trợ các làng nghề, HTX trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước

Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác liên kết xã gắn với tiêu thụ nông sản

Hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Phê duyệt mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đonạ 2014-2016 về XDNTM

Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020

Quy định giải quyết chế độ của Chủ nhiệm HTX có quy mnoo toàn tỉnh thời bao cấp

Nghị định của Chính phủ quy định một số điều về Luật HTX

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá BĐ trực thuộc Sở NN và PTNT

Góp ý Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Quyết định : V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục HC không liên thông trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ (QĐ số 1682 đổi lại QĐ số 1862)

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC mới ban hành, thủ tục HC thay thế, thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT/UBND cấp huyện tỉnh BĐ

V/v phê duyệt quy trình nội thất giải quyết thủ tục HC trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

V/v phê duyệt quy trình nội thất giải quyết thủ tục HC trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

V/v công bố danh mục thủ tục HC thay thế, thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT/UBND cấp huyện tỉnh BĐ

về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp

về việc quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Ban hành Danh mục loài cây trồng chính

quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định

Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định

Quyết định sửa đổi Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục văn bản Chính phủ, bộ ngành Trung ương
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Phổ biến giáo dục pháp luật
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
CHI CỤC QLCL
Cù Lao Xanh Homestay
Báo cáo ngành
Dự báo sâu bệnh
Cù Lao Xanh Tourism - Du lịch Cù Lao Xanh
Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+ Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA) Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
Bản quyền thuộc về:SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3822917 - 0256.3812332 - Fax: 0256.3827777 .
Email: snnptntbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn - vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Phan Trọng Hổ - Giám Đốc